Uitgebreide informatie

Inhoud

 • Samenvatting
 • Hoe werkt opwegnaarschool.nl?
 • Voor wie is opwegnaarschool.nl?

Samenvatting

Persoonlijke schoolroute
De basis van OWNS bestaat uit de persoonlijke schoolroute die leerlingen via de website www.opwegnaarschool.nl opgeven én uit hun veiligheidsbeleving op deze route en in de schoolomgeving. Met deze informatie gaan docenten aan de slag om op locatie samen met de leerlingen specifieke lesopdrachten uit te voeren. Hierbij leren ze om te gaan met verkeersonveiligheid op hun eigen route. De lesopdrachten zijn via de website beschikbaar.

Actieprogramma Verkeersveilige School
De informatie over de schoolroutes, vervoerwijzen en ervaren onveiligheid door de leerlingen wordt vervolgens gebruikt om het Actieprogramma Verkeersveilige School (AVS) op te stellen. Daarbij werken de school en ouders samen om maatregelen te nemen die binnen het bereik van de school liggen. De website van OWNS biedt ook hierbij begeleiding. Bovendien is de informatie vanuit OWNS ook van waarde voor gemeenten en politie. Zij kunnen daarmee in combinatie met andere verkeersveiligheidsgegevens een specifiek beleid voor veilige schoolroutes opzetten en dit vastleggen in het SchoolVerkeersveiligheidsPlan (SVVP).

Groeimodel
Het inbrengen van de schoolroutes en het locatiegericht verkeersonderwijs vindt jaarlijks plaats. De AVS en de SVVP worden uitgevoerd volgens een meerjarenplanning en ondergaan periodieke updates. Scholen kunnen op elk gewenst moment starten met OWNS. Daarnaast werkt OWNS volgens een groeimodel waarbij deskundigen regelmatig aanvullingen op bestaande educatieopdrachten en extra kennis op het gebied van verkeersveiligheid toevoegen. OWNS sluit aan op bestaande verkeerseducatie programma’s, het Provinciaal VerkeersveiligheidsLabel, de Digitale School en het Nieuwe Leren.

De doelstelling van de site luidt derhalve als volgt:
Het creëren van een situatie op school, rondom school en op weg naar school door middel van een laagdrempelig en toegankelijke website waardoor alle leerlingen, die binnen loop- en fietsafstand van school wonen, zelfstandig en verkeersveilig naar school kunnen; dit door:

 • de leerling te leren omgaan met de verkeerssituaties op zijn route (locatiegericht verkeers­onderwijs)
 • ouders en leerlingen te stimuleren via schoolacties
 • de situatie aan te passen via maatregelen die binnen het bereik van de school liggen
 • in samenspraak met alle scholen en de gemeente een beleid op te stellen dat is gericht op het realiseren en continueren van deze situatie de politie, als handhaver, inzicht te geven in de ervaren verkeers­onveiligheid

Hoe werkt opwegnaarschool.nl?

Om u inzicht te verschaffen in de werkwijze van de site treft u onderstaand per stap een korte toelichting aan op de werkwijze van de internetsite. De internetsite start met het aanmelden bij het project en eindigt met de output van het project: de educatiemodule en de verkeersveiligheidsrapportage. In een schema is de werkwijze van de site gevisualiseerd. Vervolgens is per stap een nadere toelichting gegeven.

Stap 1: Aanmelding en voorbereiding
Een school of groep scholen, eventueel op initiatief van de gemeente of regievoerder, meldt zich aan voor OWNS. Via workshops bestaat voor docenten de mogelijkheid om getraind te worden in het gebruik van OWNS. Zij ontvangen een toegangscode tot een speciaal beheergedeelte van de website en maken voor elke leerling een toegangscode aan. Via de website is materiaal beschikbaar om de les waarbij de routes worden ingevoerd te begeleiden. Naast de scholen en docenten bestaat ook de mogelijkheid om een gemeente, regio of provincie toegang tot de site te geven. Zij kunnen de voortgang monitoren en de eindresultaten inzien.


figuur 1: module gebruikersbeheer voor de docenten

Stap 2: Invoer van schoolroute en onveilige locaties
De leerlingen krijgen van de docent uitleg hoe zij hun schoolroute kunnen invoeren op de website van OWNS. Met een persoonlijke code loggen ze in op de website. Allereerst doorloopt elke leerling een aantal algemene vragen over zijn/haar schoolroute. Vervolgens tekent hij/zij op een digitale kaart precies de route in die wordt afgelegd van huis naar school. Tenslotte mag de leerling op de kaart zijn/haar verkeersonveilige locaties selecteren en aangeven waarom deze als verkeersonveilig worden ervaren.


figuur 2: module voor het invoeren van de schoolroute door de leerlingen

Stap 3: Locatiegericht verkeersonderwijs
Met informatie over de grootste knelpunten die zijn ingevoerd en de redenen voor de ervaren onveiligheid, worden binnen OWNS automatisch de juiste lesopdrachten geselecteerd. Hiermee kan de docent aan de slag. In combinatie met foto’s worden in de klas én op de locaties de opdrachten met de leerlingen uitgevoerd. Bij een drukke weg wordt bijvoorbeeld geoefend om op de juiste plek en wijze de weg over te steken.

 
figuur 3: een selectie van knelpunten door de docenten en het uitvoeren van opdrachten op locatie

Stap 4: Actieprogramma Verkeersveilige School
Wanneer alle leerlingen hun schoolroute en bijbehorende knelpunten hebben opgegeven, wordt het Actieprogramma Verkeersveilige School (AVS) opgesteld. De verkeerswerkgroep, bestaande uit (verkeers)ouders en schoolvertegenwoordigers, neemt hierin maatregelen op die zij zelf, naast het locatiegerichte verkeersonderwijs, gaat treffen. Bijvoorbeeld het instellen van andere veilige schoolroutes, het terugdringen van ‘het brengen met de auto’, toezicht door ouders en inspelen op de faciliteiten van de school (fietsenrekken, etc). De maatregelen worden opgesteld aan de hand van oplossingsrichtingen die de website van OWNS aandraagt. De bibliotheek met oplossingen is gevuld door vakinhoudelijke organisaties op het gebied van verkeersveiligheid. Met het AVS kunnen de scholen input verstrekken aan de gemeente en politie om ook met hen gezamenlijke maatregelen te treffen. Het AVS kan ook gebruikt worden voor eventuele aanvraag van financiële steun via de gemeente en voor aanvraag van het Provinciaal VerkeersveiligheidsLabel.


figuur 4: de uitvoering van een maatregel uit het actieprogramma

Stap 5: SchoolVerkeersVeiligheidsPlan
De gemeente bundelt de AVS van de scholen en voert een vergelijking uit tussen de als onveilig ervaren punten op de schoolroutes enerzijds en de ongevallengegevens, wegcategorisering en het eigen uitvoeringsprogramma voor verkeersveiligheid anderzijds. Op basis van het resultaat bepaalt de gemeente in het SchoolVerkeersVeiligheidsPlan (SVVP) specifiek beleid en maatregelen voor veilige schoolroutes. Hiermee vervult zij haar gemeentelijke regierol voor verkeersonderwijs en veilige schoolroutes én kunnen financiële middelen uit bijvoorbeeld de BDU (Brede Doel Uitkering) worden aangevraagd bij de regionale regievoerder. Het SVVP is ook een instrument voor de gemeente om permanent de aandacht voor locatiegericht verkeersonderwijs actueel te houden én de veiligheid van de schoolroutes te bewaken.


figuur 5: overzicht van schoolroutes met als onveilig ervaren locaties

Stap 6: Regionaal beleid voor schoolroutes
De regionale regievoerder zoals de provincie, Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid (ROV) en het kaderwetgebied, krijgt een totaaloverzicht van het aantal deelnemende scholen aan OWNS. Bovendien kan zij een kaart raadplegen met knelpunten op schoolroutes van alle deelnemende scholen. Hierop kan de regievoerder aansluiten met regionale beleidspunten voor de schoolroutes en concrete maatregelen.


figuur 6: concrete maatregelen geïnitieerd door de regievoerder


Voor wie is opwegnaarschool.nl?

Met de werkwijze zoals hiervoor beschreven reikt het project Opwegnaarschool.nl verder dan enkel de scholen en de leerlingen. Meerdere doelgroepen zoals de schoolbegeleidingsdiensten, gemeenten en politie kunnen aan het project participeren en hun voordeel ermee doen. De voordelen zijn per doelgroep als volgt te omschrijven.

Leerlingen en ouders

 • door middel van omgevingsgerichte verkeerseducatie wordt het verkeersgedrag van leerlingen gestuurd op specifiek in de schoolomgeving gelegen verkeersveiligheidsknelpunten;
 • door middel van algemene verkeerseducatie wordt het verkeersgedrag van leerlingen en ouders in het verkeer gestuurd;
 • leerlingen en ouders krijgen inzicht in (wetenschappelijke) informatie met betrekking tot verkeersveiligheid;
 • met de verkeerseducatie wordt aangesloten op de leerdoelen voor de doelgroep 4-12 jaar;
 • veiligere schoolomgeving en schoolthuisroutes.

Basisscholen + schoolbesturen

 • verkeerseducatie krijgt een structurele plaats in de lesprogramma’s van de groepen 6 tot en met 8;
 • een veiligere schoolomgeving en school-thuisroutes;
 • basisscholen en schoolbesturen krijgen de beschikking over specifieke maatregelvoorstellen op het gebied van handhaving en infrastructuur zodat de scholen onderbouwd met gemeente en politie in overleg kunnen treden over passende maatregelen;
 • basisscholen en schoolbesturen krijgen inzicht in gegevens met betrekking tot de schoolroutes en knelpunten per school of voor alle scholen samen.

Wegbeheerders en politie

 • de politie en wegbeheerders krijgen inzicht in belangrijke informatie met betrekking tot schoolroutes en onveilige locaties per school of per gemeente;
 • structurele verkeerseducatie in het basisonderwijs;
 • veiligere schoolomgeving en school-thuisroutes;
 • mogelijkheid om de schoolthuis-routes en de subjectieve knelpunten onderdeel uit te laten maken van ViaStat-Online (www.viastat-online.nl).

Provincies / ROV / POV / Regievoerders

 • structurele verkeerseducatie op het basisonderwijs;
 • stimuleren inzet verkeersouders en/of schoolbegeleidingsdiensten bij de begeleiding van het project;
 • integreren in provinciaal verkeersveiligheidslabel.

Onderwijsbegeleidingsdiensten

 • een project waarmee zij de aandacht voor het onderwerp verkeersveiligheid bij de scholen kunnen vergroten;
 • de projectbegeleiding van Opwegnaarschool.nl op basisscholen.