Meest gestelde vragen

Inhoud

 • Meer algemene informatie over het project
 • Vragen ten aanzien van de projectorganisatie
 • Hoe kan ik meedoen
 • Vragen tijdens gebruik
 • Technische vragen

Meer algemene informatie over het project

1. Wat is het doel en het uiteindelijke effect van Opwegnaarschool.nl?

Het project is geslaagd als kinderen meer kennis en inzicht krijgen in de verkeerssituaties die zij dagelijks op hun school-thuisroute tegenkomen, moeilijke punten hierin te herkennen en hoe hiermee om te gaan. Het uiteindelijke doel is dat ze de school/thuisroute veiliger kunnen afleggen. Dit wil zeggen dat zij:

 • zich bewust worden van de moeilijke situaties op hun eigen route;
 • de benodigde kennis over regels en borden verworven hebben m.b.t. deze knelpunten;
 • bij deze knelpunten kennis over het toepassen van regels verworven hebben;
 • kennis hebben over veilig verkeersgedrag op deze punten, veilig voor henzelf en andere verkeersdeelnemers en weten wat hierin veilige keuzes zijn;
 • zo nodig hun route aanpassen m.b.t. onveilige punten;
 • zo nodig hun gedrag aanpassen om veiliger deze route af te leggen.

Het traject dat ze daarbij volgen staat beschreven in het uitgebreide informatiegedeelte op deze site.

Het project Opwegnaarschool.nl is opgenomen in het EVEO onderzoek van de SWOV. Daarin wordt het effect van Opwegnaarschool.nl geëvalueerd.

2. Wat wordt bedoeld met een schoolthuisroute?

Dit is de route die een leerling aflegt om van school naar huis te komen. Binnen Opwegnaarschool.nl wordt altijd gevraagd naar een route met als startpunt de school. Hierbij gaat het om de route die het meest gebruikt wordt door de leerling.

3. Wat wordt bedoeld met locatiegerichte verkeerseducatie?

Op basis van het specifieke probleem en de foto’s van een als verkeersonveilig ervaren locatie kan de leerkracht opdrachten samenstellen. Dit doet hij/zij aan de hand van drie criteria; het probleem, de locatie en de rol van de leerling. Daarnaast kan de leerkracht naar aanleiding van zijn kennis over de locatie de opdrachten specifieker maken. Dit leidt samen tot individuele en specifieke lesopdrachten voor de leerling. Het gaat daarbij om drie soorten opdrachten:

 • kennisvragen
 • gedragsvragen
 • praktijkopdracht bij het knelpunt zelf.

4. Wat wordt verstaan onder een Actieprogramma Verkeersveilige School (AVS)?

Met de gegevens die de leerlingen hebben ingevuld kunnen aandachtspunten gedefinieerd worden op het gebied van verkeersveiligheid op de schoolroutes en in de omgeving van de school. Deze kunnen daarna gekoppeld worden aan specifieke maatregelen op infrastructuur, handhaving en educatie en maatregelen die binnen het bereik van de school liggen. De verkeerswerkgroep, bestaande uit (verkeers)ouders en schoolvertegenwoordigers, leggen deze activiteiten en maatregelen vast in het Actieprogramma Verkeersveilige School (AVS). De site voorziet in een database met voorbeeldmaatregelen en een format voor een AVS.

5. Wat wordt verstaan onder een School VerkeersVeiligheidsplan (SVVP)?

Door de bundeling van de actieprogramma’s van de verschillende scholen binnen de gemeente en de vergelijking van de subjectief onveilige punten op de schoolroutes met bijvoorbeeld de ongevallengegevens, de wegcategorisering en het uitvoeringsprogramma van de gemeente kan een specifiek beleid en programmering voor veilige schoolroutes opgezet worden. Dit zal vastgelegd worden in het zegeheten SchoolVerkeersVeiligheidsplan (SVVP).

6. Voor welke groepen is het pakket bedoeld?

Opwegnaarschool.nl is bedoeld voor de leerlingen in de groepen 6 t/m 8 van het basisonderwijs. Daarnaast zullen binnenkort pilotprojecten opgestart worden met leerlingen in de brugklas zodat de resultaten van deze groep gekoppeld kunnen worden aan de leerlingen in groep 8.

Wat zijn de kosten als u meedoet met het project Opwegnaarschool.nl?

De kosten voor het werken met Opwegnaarschool.nl zijn in de onderstaande kortingstaffel opgenomen:

Aantal participerende leerlingen per school
Kosten deelname school per jaar (bedragen zijn excl. BTW)
1 t/m 30 leerlingen
€ 200,-
31 t/m 60 leerlingen
€ 300,-
61 t/m 120 leerlingen
€ 400,-
meer dan 120 leerlingen
€ 500,-

Korting
Scholen die aangemeld zijn op ‘Op voeten en fietsen’ en de ‘Jeugdverkeerskrant’ van Veilig Verkeer Nederland krijgen een korting op het gebruik van Opwegnaarschool.nl. Bij afname in regionaal of provinciaal verband, zal in overleg met VIA een passende korting worden aangeboden. De korting per school op basis van de bestaande abonnementen met VVN is hierin dan verdisconteerd.

7. Hoeveel tijd kost het om Opwegnaarschool.nl te doorlopen?

Elke leerling is ongeveer 15-30 minuten bezig om de vragenlijst en de schoolthuisroute in te vullen. Daarna is de te bestede tijd afhankelijk van de hoeveelheid knelpunten en de daaraan gekoppelde educatieopdrachten die behandeld moeten worden. De verwachting is dat het een gebruiker ongeveer 20-40 minuten bezig is om de locatiegerichte verkeersopdrachten te maken. Daarnaast zal een select groepje leerlingen een dagdeel bezig zijn met het maken van de foto’s op de knelpunten.

(verkeers)ouders kunnen de leerkracht ondersteunen tijdens de uitvoering in de klas en het maken van de foto’s op straat. Het beheren van de site zal ongeveer 2 tot 4 uur in beslag nemen.

8. Hoe kan ik aan extra informatie komen over het project Opwegnaarschool.nl?

U kunt informatie vinden via de knop ‘downloads’ onder het menu ‘actueel’ op deze site of door contact op te nemen met VIA:

Tel: 073 657 91 15 fax: 073 656 93 78 E-mail: info@opwegnaarschool.nl


Vragen ten aanzien van de projectorganisatie

1. Wie zijn de initiators van Opwegnaarschool.nl?

Opwegnaarschool.nl kent meerdere initiators;

 • 3VO; Verenigde Verkeers Veiligheids organisatie;
 • Kennislink samenwerkingstichting om wetenschappelijke informatie breed toegankelijk te maken;
 • VIA; partner en specialist voor advisering, software en training op het gebied van Verkeersveiligheid.

2. Wat zijn binnen opwegnaarschool.nl de rollen van de betrokken partijen?

VIA; initiator en ontwikkelaar van de site, begeleid het project via workshops en biedt OWNS aan gemeenten, regievoerders, OBD’s en scholen. VVN: verzorgen PR, invulling geven educatiemodule voor het locatiegerichte onderwijs, inbreng van contacten en kennis over het project verkeersouders en mogelijkheid tot ondersteuning scholen. Kennislink: opsteller communicatieplan en verzorgen van overall PR, verzorgen van content in het kader van wetenschapsinformatie en sponsoring. Scholen: uitvoeren Opwegnaarschool.nl en het opstellen van het Actieprogramma Veilige School. (verkeers)ouders begeleiding uitvoering Opwegnaarschool.nl op de basisscholen en mede opstellen van het Actieprogramma VeiligeSchool OBD’s: vakinhoudelijke begeleiding van de scholen. Gemeenten: stimuleren en/of initiëren deelname Opwegnaarschool.nl op de basisscholen en het eventueel opstellen van een SchoolVerkeersVeiligheidsplan. Regio stimuleren en/of initiëren deelname Opwegnaarschool.nl op de basisscholen SWOV: onafhankelijke partner i.v.m. objectieve evaluatie Opwegnaarschool.nl in het kader van EVEO onderzoek.


Hoe kan ik meedoen

1. Hoe meld ik me aan?

VIA streeft naar implementatie van het project via de regio of de gemeente. Wilt u met uw school graag meedoen met het project Opwegnaarschool.nl verzoeken we u contact op te nemen met uw gemeente. Uw gemeente kan hierna contact opnemen met VIA en de regievoerder van uw regio voor alle mogelijkheden. Het is soms mogelijk om voor uw gemeente subsidie aan te vragen bij de regievoerder in uw regio.


Vragen tijdens gebruik

1. Waar kan ik een handleiding downloaden?

U kunt deze downloaden via de knop ‘Downloads’ onder het menu ‘actueel’. U vindt hier verschillende documenten die u kunt downloaden aangaande het project Opwegnaarschool.nl.

2. Hoe log ik in op de site?

Als uw school zich heeft aangemeld bij VIA krijgt de school een inlognaam en wachtwoord toegestuurd voor een schooladministrator. Deze kan dan voor de betreffende leerkrachten en/of begeleiders nieuwe accounts aanmaken waardoor Opwegnaarschool.nl van start kan gaan.

Het inloggen kan door op de startpagina van Opwegnaarschool.nl rechtsboven op de knop ‘inloggen’ te klikken en de gevraagde gegevens in te vullen.

3. Wat zijn de taken van een schooladministrator?

De schooladministrator zorgt voor het beheer en aanmaken van accounts van groepsadministrators (leerkrachten) binnen haar/zijn eigen school. Hij/zij zal het project monitoren en dient als contactpersoon met de helpdesk.

4. Wat zijn de taken van een groepsadministrator?

De groepsadministrator zorgt voor het beheer en aanmaken van accounts van de betreffende gebruikers (de leerlingen). Daarnaast kan de groepsadministrator de resultaten van haar/zijn groep van de invoermodule bekijken. Na het doorlopen van de invoermodule kan de groepsadministrator de opdrachten samenstellen voor de locatiegerichte verkeerseducatie en deze beschikbaar stellen voor de betreffende leerlingen.

5. De route is door een leerling verkeerd ingevuld, kan deze verwijderd worden?

U kunt de status van een leerling veranderen. Dit doet u door onder ‘gebruikersbeheer’ de betreffende leerling aan te klikken en aan te geven welke status de leerling zal moeten krijgen. Na het klikken op de knop ‘wijzigen’ is de status veranderd. Hierdoor worden alle ingevulde gegevens van de leerling verwijdert tot het punt wat u wenselijk acht.

6. Hoe kan ik de ingevulde routes en vragenlijsten van de leerlingen controleren?

Door op de knop ‘resultaten’ te drukken onder het menu ‘gebruikers’ ziet u alle ingevulde routes op uw basisschool. Door op de infoknop te klikken en daarna de route aan te klikken krijgt u de gegevens weergegeven die door de betreffende leerling zijn ingevuld. Tevens kunt u bij het clusteren van de knelpunten met de knop extra info een samenvatting krijgen van de ingevulde antwoorden van de leerlingen per knelpunt.

7. Voorbeelden van schoolthuisroutes

Hieronder ziet u twee voorbeelden van foutief ingevulde routes en van een voorbeeld van een goede route.

Op het linker kaartje heeft de gebruiker te vaak geklikt, hierdoor ontstaat een chaotische schoolroute. Op het rechterkaartje gaat de route door bebouwing heen, ook dit is niet gewenst. Op onderstaand kaartje is een correcte schoolthuisroute weergegeven.

8. Waar moet ik op letten bij het maken van foto’s op straat?

Zorg in ieder geval dat de veiligheid van de leerlingen en de veiligheid van andere verkeersdeelnemers niet in het geding komen. Voor verdere tips wordt verwezen naar de handleiding die na inloggen via het knopje ‘extra info’ onder het menu ‘knelpunten clusteren’ staat. Deze is alleen te vinden als u ingelogd bent als groepsadministrator.

9. Hoe ontstaan de locatiegerichte verkeersopdrachten?

De opdrachten worden gekozen uit een door VVN opgestelde opdrachtenbibliotheek. Uit deze lijst worden de opdrachten gefilterd op basis van drie verschillende criteria, namelijk de verkeerssituatie, de verkeersdeelnemers en de rol van de leerling. Uiteindelijk kiest de betreffende leerkracht zijn opdrachten, hiervoor kan hij ondersteund worden met de samenvatting van de door de leerlingen ingevulde vragenlijsten en de foto’s die op de locatie zijn gemaakt. De gekozen opdrachten worden via de site aan de leerlingen aangeboden.

10. Hoe kan ik de resultaten van de locatiegericht verkeersopdrachten controleren?

De internetsite geeft per ingevulde meerkeuzevraag aan of deze goed of foutief is ingevuld. Bij de openvragen wordt een voorbeeldantwoord gegeven. Het antwoord van de leerling moet in grote mate overeen komen met dit antwoord. Na het beantwoorden van de vraag kan de leerling het antwoord niet meer veranderen.


Technische vragen

1. Wat zijn de minimale systeemeisen om opwegnaarschool.nl te draaien?

Voor het gebruik van internet dient ‘Internet Explorer 6.0’ of hoger beschikbaar te zijn; Opwegnaarschool.nl is ontwikkeld voor een minimale schermresolutie van 800 x 600; de internetverbinding dient een minimale downloadsnelheid van 56Kb per seconde te hebben; voor een juiste weergave van Opwegnaarschool.nl in de internetbrowser dienen de standaard instellingen van Internet Explorer 6.0 (‘Run ActiveX controls and plug-ins’ en ‘Active scripting’) geactiveerd te zijn.

2. De pagina wordt niet ordelijk geladen?

Controleer of u internet explorer versie 6.0 of hoger op uw computer heeft staan en of u deze momenteel ook gebruikt. Mocht u deze wel gebruiken wordt geadviseerd om contact op te nemen met de helpdesk via volgende contactgegevens.

Tel: 073 657 91 15 of E-mail: info@opwegnaarschool.nl

3. De pagina wordt niet of niet goed geladen wat nu?

U kunt drie checks verrichten om te achterhalen wat er mis kan zijn.

 1. Controleer met de knop ‘info’ via de bovenstaande helpfunctie van uw internet wat uw versie van Internet explorer is. Dit moet internet explorer versie 6.0 of hoger zijn anders draait de site niet goed.
 2. Controleer of het scherm op 800x 600 instelling staat.
 3. Druk F5 knop. Hiermee laadt u opnieuw de pagina. Het kan namelijk zijn dat deze verkeerd in het geheugen van uw computer of server is geladen.

Mochten deze checks niet baten dan zal u contact op moeten nemen met de helpdesk. Dit kan via de volgende contactgegevens;

Tel: 073 657 91 15 of E-mail: info@opwegnaarschool.nl

1 3 4 5 6 7 8